fbpx

Platobné podmienky

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme sa rozhodli akceptovať platbu za prvý semester 2020 v dvoch splátkach, a to konkrétne za mesiac september – október a následne november – január 2021, aj keď bude pri objednaní kurzu odoslaná z našej strany len jedna faktúra, a to na celkovú sumu za celý semester. V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

V prípade núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom Covid-19 a následným obmedzením prevádzky tanečnej školy The EGZ Company budeme postupovať podľa aktuálnej situácie.

1. Výška členského príspevku

 • Výška členského príspevku sa odvíja od konkrétneho produktu alebo služby tanečnej školy.
 • Výška členského príspevku členov súťažnej skupiny EGZ Originals je stanovená v samostatnej zmluve.
 • Výška členského príspevku súťažnej skupiny EGZ Original je stanovená samostatnou zmluvou.

2. Splatnosť

 • Štandardná splatnosť členského príspevku za kurz je 25. septembra (obdobie prvého semestra september – január) a 15. januára (obdobie druhého semestra február – jún).
 • V prípade, že študent začne navštevovať kurz počas semestra, bude mu členský príspevok vypočítaný na základe prvej absolvovanej hodiny.
 • V prípade, že študent absolvuje prvú hodinu do 15.  v mesiaci, bude mu účtovaný príspevok v plnej výške, po 15. v mesiaci iba polovica z daného mesiaca. V mesiaci september sa mesiac delí do 20.9./po 20.9.
 • V prípade jednorazových kurzov, ktoré sú ohraničené presným dátumom

a presným počtom hodín v priebehu roka, je splatnosť 1 týždeň pred začatím kurzu.

3. Zľavy

 • Mesačný členský príspevok v tanečnej škole The EGZ Company pre súrodencov je znížený o 10% z celkovej sumy. Uvedená zľava je platná len v čase navštevovania tanečnej školy obidvomi súrodencami. Pre možnosť uplatnenia zľavy je potrebné požiadať tanečnú školu o vystavenie zľavového voucheru.
 • Akciové zľavy sa uplatňujú idividuálne podľa aktuálnych podmienok.
 • V prípade vyplatenia členského príspevku na celý školský rok naraz získava tanečník tričko The EGZ Company zadarmo.

4. Penále

 • V prípade omeškania úhrady členského príspevok stráca študent nárok na akékoľvek zľavy v najbližšom semestri.
 • V siedmy deň po splatnosti neuhradenej faktúry bude zaslaná prvá upomienka na kontaktný mail uvedený v registračnom systéme.
 • V prípade neuhradenia členského príspevku napriek zaslanej 1.upomienke, bude v štrnásty deň omeškania zaslaná druhá upomienka spoplatnená sumou 10 Eur a za každý ďalší deň omeškania bude účtovaná pokuta vo výške 1 Eur.
 • V prípade omeškania z akýchkoľvek dôvodov je potrebné informovať tanečnú školu písomne na mailom: info@theegzcompany.sk najneskôr deň pred splatnosťou.

5. Absencie

 • V prípade neospravedlnených účastí na tréningoch študenta a nedoručení  písomného odhlásená  je študent aj naďalej považovaný za člena tanečnej školy a bude mu účtovaný poplatok za ďalšie obdobie.
 • Absencia aj na viac ako jednom tréningu nie je automaticky považovaná za ukončenie členstva v tanečnej škole.
 • V prípade ospravedlnených absencií si študent môže vynechaný tréning nahradiť v inom kurze, prípadne v  inom centre alebo on-line formou, ak je dostupná, po dohode s trénerom tanečnej školy.
 • V prvom semestri pri vynechaní 5tich po sebe idúcich tréningov z dôvodu choroby a včasného informovania tanečnej školy (do týždňa od prvej absencie) bude alikvótna čiastka odrátaná z členského príspevku na nasledujúci semester v rovnakom školskom roku.
 • V druhom semestri pri vynechaní 5tich po sebe nasledujúcich tréningov z dôvodu choroby a včasného informovania tanečnej školy (do týždňa od prvej absencie) bude alikvótna čiastka vrátená študentovi, resp. zákonnému zástupcovi na bankový účet počas obdobia letných prázdnin alebo si ju bude môcť uplatniť ako platbu za denný tabor alebo sústredenie tanečnej školy.

6. Odhlásenie

 • Odhlásenie študenta z kurzu je akceptované tanečnou školu výlučne v písomnej forme listom na adresu: The EGZ Company, Vajnorská 42, 83103 Bratislava alebo mailom na info@theegzcompany.sk
 • Odhlásenie je platné od najbližšieho semestra, pokiaľ nejde o zdravotný dôvod.
 • V prípade odhlásenia zo zdravotných dôvodov je potrebné odhlásenie uskutočniť písomnou formou listom na adresu The EGZ Company, Vajnorská 42, 83103 Bratislava alebo mailom na info@theegzcompany.sk a doložiť aj kópiu rozhodnutia odborného lekára. V tom prípade je odhlásenie akceptované okamžite a zostávajúca čiastka do konca semestra bude študentovi/zákonnému zástupcovi vrátená na účet do 30 dní od odhlásenia.
 • Ukončením členstva nedochádza automaticky k zrušeniu účtu v registračnom systéme tanečnej školy The EGZ Company. O výmaz je potrebné požiadať v písomnej forme na korešpondenčnú adresu alebo  mailom na info@theegzcompany.sk, prípadne na theegzcompany@gmail.com kedykoľvek počas roka, avšak až po ukončení členstva.
 • V prípade závažného porušenia vnútorného poriadku alebo opatrení v súvislosti s Covid-19 si tanečná škola vyhradzuje právo vylúčiť študenta okamžite bez finančnej náhrady alebo možnosti náhrady vynechaných tréningov.

7. Všeobecné ustanovenia 

V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné sa obrátiť písomne na vedenie tanečnej školy. Kontakt: info@theegzcompany.sk

8. Bankové spojenie: 

číslo účtu: 2940006209/1100, Tatra banka, a.s.

názov: The EGZ Company

VS : číslo faktúry

popis: meno tanečníka

error: Obsah je chránený!