fbpx

Preventívne opatrenia COVID-19

Na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sú v tanečnej škole The EGZ Company povinné nasledovné opatrenia pre študentov kurzu, účastníkov skúšobnej hodiny aj sprevádzajúce osoby (ďalej v texte iba študent).

  • Pri príchode na 1.tréning alebo skúšobnú hodinu (ďalej v texte iba tréning) je študent povinný odovzdať vyplnený zdravotný dotazník. V prípade, ak študent neodovzdá vyplnený dotazník, nebude mu umožnený vstup.
  • Opätovne vyplnený zdravotný dotazník je študent povinný odovzdať aj  po každom vynechaní tréningu, bez ohľadu na dôvod absencie.
  • Pri príchode do sály bude študentovi odmeraná telesná teplota. Pri zvýšenej teplote má vyučujúci tréner právo vylúčiť študenta z tréningu zo zdravotných dôvodov. V tomto prípade je zákonný zástupca povinný informovať vedenie tanečnej školy o ďalšom priebehu zdravotného stavu študenta.
  • Povolením príchodu študenta na tréning  potvrdzuje jeho zákonný zástupca, že študent nebol v posledných 14tich dňoch v kontakte s nikým, kto bol alebo je pozitívne testovaný na Covid-19 a sám nevykazuje príznaky tohto ochorenia, ani nie je pozítívne testovaný.
  • V prípade, že sa v blízkom okolí študenta vyskytne osoba s pozitívnym testom na Covid-19, zákonný zástupca je povinný okamžite informovať vedenie tanečnej školy The EGZ Company. Študent sa môže zúčastniť na ďalšom tréningu až po konzultácii s odborným lekárom, tanečnou školou a zákonným zástupcom.
  • V prípade, že sa u študenta objavia príznaky ochorenia COVID-19, zákonný zástupca je povinný bezprostredne kontaktovať vedenie tanečnej školy. Dotyčný študent sa nesmie zúčastniť na tréningu až do preukázania sa negatívnym testom na Covid-19 alebo dodržaním povinnej 14-dňovej karantény.
  • Každý študent tanečnej školy The EGZ Company (študent, účastník, sprevádzajúce osoby) musí dodržiavať zvýšené hygienické nariadenia, a to: umývať si ruky po príchode z exteriéru, umývať si ruky po použití WC, pri kýchaní alebo kašľaní si prekryť ústa a nos lakťom, nie dlaňou! Je povinný využívať dezinfekčné prostriedky.
  • Vstup sprevádzajúcich osôb, starších ako 12 rokov – do priestorov tanečnej školy, ktorým sa považuje vchod do domu, bude umožnený len s použitím rúška. Taktiež v prípade, ak sprevádzajúca osoba chce zotrvať v priestoroch tanečnej sály, je povinná mať na tvári rúško, alebo  prekryť nos a ústa šálom, šatkou a podobne.
  • Tanečná škola The EGZ Company sa zaväzuje pravidelne vetrať tanečnú miestnosť, dezinfikovať, zabezpečiť bezdotykový teplomer, voľne prístupnú dezinfekciu rúk a papierové utierky.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}